Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Communicatiebureau Boon-Verweij 

KvK-nummer               : 75842149

Tel.                                : 06 – 26 300 161 

Website                        : https://www.boonverweij.nl/

E-mail                           : carin@boonverweij.nl

 

Artikel 1. Definities

a)     Aanbieding: het aanbod dat na jouw mondelinge of schriftelijke aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

b)    Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

c)     Aw: Auteurswet.

d)    BW: het Burgerlijk Wetboek.

e)    Diensten: alle diensten die Communicatiebureau Boon-Verweij voor jou uitvoert.

f)      Directe schade: uitsluitend de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

g)     Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking (in de zin van artikel 1, 12 en 13 Aw).

h)    Indirecte schade: schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, en/of schade wegens door Communicatiebureau Boon-Verweij gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.

i)      Kalenderjaar: Het tijdsinterval van precies een jaar volgens de kalender (1 januari tot en met 31 december). 

j)      Offerte: Elke aanbieding van Communicatiebureau Boon-Verweij die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

k)     Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Communicatiebureau Boon-Verweij geleverd wordt.

l)      Opdrachtgever: het bedrijf, de organisatie, de (publieksrechtelijke of privaatrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Communicatiebureau Boon-Verweij een overeenkomst aangaat. Het betreft ook degen die een offerte / aanbieding van Communicatiebureau Boon-Verweij heeft ontvangen dan wel degene voor wie Communicatiebureau Boon-Verweij enige rechtshandeling verricht.

m)   Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Communicatiebureau Boon-Verweij waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, welke dienst of product Communicatiebureau Boon-Verweij tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

n)    Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Communicatiebureau Boon-Verweij geen invloed kan uitoefenen en waardoor Communicatiebureau Boon-Verweij niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: e

–        extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen, overstromingen, natuurrampen, aardverschuivingen;

–        corrosieve lucht;

–        belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen;

–        belemmeringen in het vervoer;

–        werkstakingen;

–        een dag of dagen van nationale rouw;

–        oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, mobilisatie, molest, terrorisme;

–        verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan;

–        het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Communicatiebureau Boon-Verweij door haar leveranciers;

–        ex- en importverboden;

–        branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Communicatiebureau Boon-Verweij of van haar leverancier;

–        het verbranden van middelen van vervoer van Communicatiebureau Boon-Verweij of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan;

–        contingentering- of andere maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid dan wel overheidsbesluiten;

–        ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Communicatiebureau Boon-Verweij;

–        sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring van Communicatiebureau Boon-Verweij;

–        epidemieën of pandemieën;

–        computerstoringen;

o)    Partijen: Communicatiebureau Boon-Verweij en jij samen.

p)    Redelijke kosten: kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

q)    Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en Communicatiebureau Boon-Verweij die betrekking heeft op de opdracht (zowel elektronisch, via social media of anderszins).

r)     Vergoeding: Het tarief dat voor de opdracht is afgesproken. Dit kan ook omvatten de reis- en verblijfkosten of andere kosten die verband houden met de opdracht.

s)     Werk: werken (zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw).

Artikel 2. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Communicatiebureau Boon-Verweij, waarop Communicatiebureau Boon-Verweij deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

2.     Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

3.     Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Communicatiebureau Boon-Verweij, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Communicatiebureau Boon-Verweij altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

4.     Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.

5.     Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Communicatiebureau Boon-Verweij, voor zover wij daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van zijn afgeweken.

6.     Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

7.     Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

8.     Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

1.     De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Communicatiebureau Boon-Verweij, inclusief deze algemene voorwaarden.

2.     Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Communicatiebureau Boon-Verweij gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord. 

3.     Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is, het gebruiksrecht en wat de gevraagde vergoeding is.

4.     Communicatiebureau Boon-Verweij kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.     Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Communicatiebureau Boon-Verweij zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

6.     Eveneens heeft Communicatiebureau Boon-Verweij altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

7.     De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

8.     Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Communicatiebureau Boon-Verweij daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Communicatiebureau Boon-Verweij aangeeft dat dit wel het geval is.

9.     Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

10.  Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft Communicatiebureau Boon-Verweij het recht om het aanbod te herroepen.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst en meerwerk

1.     Communicatiebureau Boon-Verweij zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

2.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

3.     Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Communicatiebureau Boon-Verweij.

4.     Wijzigingen in de opdracht of meerwerk door jou – om welke reden dan ook – komen voor jouw rekening.

5.     Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.

Artikel 5. Specifieke bepaling coaching/mentorship

1.     Een onderdeel van het aanbod van Communicatiebureau Boon-Verweij betreft de samenwerking tussen partijen door middel van coaching, waarbij 100% commitment aan jouw zijde nodig is voor een goede samenwerking en het behalen van het beste resultaat.

2.     Communicatiebureau Boon-Verweij kan de opdracht opschorten (zonder “restitutie” of terugbetaling) als je wanprestatie levert, zoals geen commitment tonen (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betaalt, of steeds zijn rapportages niet invult) of je in het algemeen niet coachbaar opstelt.

3.     Alvorens je in gebreke te stellen word je in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen. 

4.     Communicatiebureau Boon-Verweij behoudt te allen tijde het recht om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden.

5.     Het recht op bepaalde onderdelen van het aanbod (coachcall, individuele afspraak etc.), vervalt na de looptijd van het programma. Je wordt hierop zoveel mogelijk hierop Communicatiebureau Boon-Verweij geattendeerd.

6.     De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor jouw rekening.

7.     Je bent je ervan bewust dat er video-opnames kunnen worden gemaakt gedurende het volgen van een programma (omdat dit bijvoorbeeld tot de overeenkomst behoort) zoals een LIVE-stream, Facebook-LIVE of een ander online platform, die door Communicatiebureau Boon-Verweij in de online academy, op het social media platform of elders worden bewaard en getoond. De voorbeelden die worden genoemd zijn niet-limitatief.

Artikel 6. Jouw verplichtingen als opdrachtgever

1.     Communicatiebureau Boon-Verweij geeft van tevoren aan welke eventuele gegevens, apparatuur en/of ruimtes noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Jij zorgt ervoor dat dit – en de zaken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn – is geregeld.

2.     Indien je hier niet aan hebt voldaan, heeft dat gevolgen voor de uitvoering van de opdracht en zodoende heeft Communicatiebureau Boon-Verweij het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij je in rekening te brengen.

3.     De door jou aangeleverde gegevens, berekeningen, ontwerpen, plannen enz. zijn volledig en/of juist, want anders komt dit volledig voor rekening en risico van jezelf.

4.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft tijdig, dat wil zeggen voordat er door Communicatiebureau Boon-Verweij begonnen dient te worden met de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking over (die om niet ter beschikking wordt gesteld):

  • de locatie waar Communicatiebureau Boon-Verweij werkzaamheden gaat uitvoeren;
  • elektriciteit, apparatuur en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;
  • een veilige plaats waar alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen teneinde letsel en schade te voorkomen.

5.     Je informeert Communicatiebureau Boon-Verweij onverwijld omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

1.     Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en natuurlijk het auteursrecht), in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Communicatiebureau Boon-Verweij.

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Communicatiebureau Boon-Verweij daartoe bevoegd.

2.     De in het kader van de opdracht door Communicatiebureau Boon-Verweij tot stand gebrachte werken of resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, methoden, filosofieën, concepten, adviezen, illustraties, afbeeldingen, logo’s, foto’s, tekeningen, programmatuur, documenten, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Communicatiebureau Boon-Verweij, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

3.     Jij vrijwaart Communicatiebureau Boon-Verweij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door eventueel door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

4.     Communicatiebureau Boon-Verweij behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Communicatiebureau Boon-Verweij mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

5.     Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als Communicatiebureau Boon-Verweij geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8. Inbreuk op auteursrecht

1.     Elk gebruik door jou van een werk dat niet is overeengekomen,

wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Communicatiebureau Boon-Verweij. 

2.     Voor verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is schriftelijk toestemming benodigd van Communicatiebureau Boon-Verweij (zie artikel 8).

3.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Deze vergoeding is tenminste driemaal met een minimum van de door Communicatiebureau Boon-Verweij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Dit laat het eisen van een schadevergoeding waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten onverlet.

Artikel 9. Licentie (gebruiksrecht)

1.    Toestemming voor gebruik van het werk door jou wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.

2.    De licentie is naar aard en omvang door Communicatiebureau Boon-Verweij omschreven in een licentieovereenkomst en/of in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

3.    Als (onverhoopt) over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan:

·        het recht tot éénmalig gebruik, en

·        in ongewijzigde vorm, en

·        ten behoeve van een doel, oplage en wijze, zoals we dit bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. 

4.    Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

5.    Het in dit artikel omschreven exploitatierecht mag je enkel overdragen aan derden, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Communicatiebureau Boon-Verweij. 

6.    Tenzij anders overeengekomen, ben je ook niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

Artikel 10. Betaling(svoorwaarden)

1.     De betalingsverplichting ontstaat op de dag dat er sprake is van een opdracht dan wel dat op het moment dat de overeenkomst is aangegaan.

2.     Communicatiebureau Boon-Verweij houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.

3.     Facturatie gebeurt digitaal en in euro’s.

4.     Communicatiebureau Boon-Verweij factureert in beginsel na uitvoering van de opdracht. Bij langlopende opdrachten (opdrachten van meer dan een maand) het recht om tussentijds te factureren. Dat houdt concreet in dat er maandelijks wordt gefactureerd.

5.     De eventuele kosten die Communicatiebureau Boon-Verweij voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod en worden uitsluitend aan jou doorberekend als dit van te voren is gecommuniceerd.

6.     De eventuele reis- en verblijfkosten zijn € 0.32 cent per km.

7.     Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Communicatiebureau Boon-Verweij een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment in verzuim en ben de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

8.     Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Communicatiebureau Boon-Verweij het recht de uitvoering van de opdracht of levering van de dienst op te schorten.

9.     Indien het voorgaande zich voordoet, heeft Communicatiebureau Boon-Verweij het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.

10.  Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Communicatiebureau Boon-Verweij. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Overmacht

1.     Communicatiebureau Boon-Verweij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt door de volgende zaken:

–        als dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,

–        en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.     Communicatiebureau Boon-Verweij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3.     Als Communicatiebureau Boon-Verweij ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Communicatiebureau Boon-Verweij het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4.     In geval van overmacht zal Communicatiebureau Boon-Verweij zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 12. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

1.     Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

i)      een verzoek tot faillissement;

ii)     (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;

iii)   of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Communicatiebureau Boon-Verweij tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2.     Voorts is Communicatiebureau Boon-Verweij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. Dit geldt ook indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft het recht de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

a. Communicatiebureau Boon-Verweij bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;

b. het materiaal waarmee, alsmede de omstandigheden waarin, de opdracht dient te worden uitgevoerd, niet voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

c. na het sluiten van de overeenkomst Communicatiebureau Boon-Verweij ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat je slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

4.     Jij hebt het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Communicatiebureau Boon-Verweij de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

5.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:

–        Annulering vanaf de ingang van de opdracht/overeenkomst tot 1 maand voorafgaand aan de opdracht: 50 % van de totale opdracht;

–        Annulering binnen 1 maand en 1 week voorafgaand aan de opdracht: 80 % van de totale opdracht.

–        Annulering binnen week: 100% van de totale opdracht.

6.     Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal

Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen.

7.     Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.

8.     Voor het vergeten en verzetten van afspraken van jouw zijde, heeft Communicatiebureau Boon-Verweij het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

9.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

1.     Alvorens je überhaupt tot een claim overgaat, dien je met Communicatiebureau Boon-Verweij in overleg te treden om tot een oplossing te komen.

2.     Communicatiebureau Boon-Verweij is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare, directe schade en ziet alleen op dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.     Communicatiebureau Boon-Verweij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.

4.     Communicatiebureau Boon-Verweij is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Communicatiebureau Boon-Verweij aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht met een maximum van € 5.000,-.

5.     Aansprakelijkheid van Communicatiebureau Boon-Verweij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.     Communicatiebureau Boon-Verweij kan niet aansprakelijk worden gehouden:

·        Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;

·        Door jouw handelen of nalaten;

·        Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;

·        Tekortkomingen van derden;

·        een gebeurtenis, die in feite buiten de macht ligt van Communicatiebureau Boon-Verweij en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;

·        enige daad of nalatigheid van jouw zijde, jouw ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege jou te werk zijn gesteld;

·        eventuele ongevallen met het door Communicatiebureau Boon-Verweij geleverde goed, advies of dienst, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of methodiek.

7.     Als jij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Communicatiebureau Boon-Verweij geleverde advies, onderwijs, goed of dienst, waaronder hardware en software, sluit Communicatiebureau Boon-Verweij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

8.     Is Communicatiebureau Boon-Verweij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst (wanprestatie), dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Communicatiebureau Boon-Verweij zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Communicatiebureau Boon-Verweij zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

9.     Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van jou uit welke hoofde ook jegens Communicatiebureau Boon-Verweij vervallen/verjaren in ieder geval als zij binnen een termijn van zes maanden niet aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat jij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Communicatiebureau Boon-Verweij kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Communicatiebureau Boon-Verweij is betekend.

10.  Hetgeen in dit artikel bepaald is omtrent de aansprakelijkheid geldt in alle gevallen behalve opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de kant van Communicatiebureau Boon-Verweij.

Artikel 14. Inschakeling van derden

1.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs).

Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[1] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.     Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Communicatiebureau Boon-Verweij zo nodig communiceren.

Artikel 15. Klachten

1.     Communicatiebureau Boon-Verweij doet haar best om het te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over Communicatiebureau Boon-Verweij, dan dien je deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in bij Communicatiebureau Boon-Verweij.

2.     Als Communicatiebureau Boon-Verweij oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Communicatiebureau Boon-Verweij dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.

3.     Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

4.     Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1.     Partijen houden alles wat is besproken geheim tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2.     Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.      De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

– Communicatiebureau Boon-Verweij verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;

– de informatie algemeen bekend wordt;

– Communicatiebureau Boon-Verweij optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4.     Je waarborgt de geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.

5.     Persoonsgegevens die Communicatiebureau Boon-Verweij bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Communicatiebureau Boon-Verweij houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

1.     Communicatiebureau Boon-Verweij heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

3.     De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Communicatiebureau Boon-Verweij.

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1.     Van een geschil is sprake als één van ons dat stelt.

2.     Laten we er samen alles aan doen om een geschil te voorkomen. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan zullen we ons eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen we een beroep doen op de rechter.

3.     De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Communicatiebureau Boon-Verweij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Communicatiebureau Boon-Verweij behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

4.     Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.


[1] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.